Политика за защита на личните данни

 

 

Въведение

 

В своите взаимоотношения с клиенти и партньори „Кинг Софт“ ЕООД прилага строга политика по отношение събирането, обработката и съхранението на лични данни. Тази политика е в съответствие с действащия от 25.05.2018 г.  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, разглеждащ защитата на личните данни на физическите лица, Закона за защита на личните данни и указанията на Комисията за защита на личните данни.

 

 

Обща информация

 

Информация относно фирмата

 

1. Наименование: "КИНГ СОФТЕООД

2. ЕИК: BG148081034

3. Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
, район р-н Одесос, ул. ШАР No 22 /партер/

4. Представлявано от: ПЕТЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА, управител

5. Данни за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
, район р-н Одесос, ул. ШАР No 22 /партер/

6. E-mail: sales@coffeeteahouse.bg

7. Телефон.: +359884283029, +359888799605

 

Използвани понятия

 

„Лични данни“ – информация, чрез която едно лице може да бъде идентифицирано, като: имена, адрес, идентификационен номер или един или няколко признака специфични за неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност. 

 

„Субект на лични данни“ – всяко живо физическо лице, което пряко или косвено може да бъде идентифицирано или вече е било идентифицирано с отнасящите се до него лични данни.

 

„Обработка на лични данни“ – операция или операции, извършвани с лични данни чрез автоматични или други средства за събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, употреба, разкриване чрез предаване, изтриване или унищожване и др.

 

„Администратор“ – администратор на лични данни в случая е юридическото лице „Кинг Софт“ ЕООД, което определя целите и средствата за обработването на лични данни.

 

„Обработващ личните данни “ – всяко лице, без значение физическо или юридическо, агенция или друг вид структура или организация, която обработва личните данни от името на администратора.

 

„Трета страна “ – може да бъде физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга организация, различна от администратора, субекта на лични данни и обработващия личните данни.

 

„Нарушения на сигурността на личните данни“ – вид нарушение, което води до случайно или неправомерно разкриване на достъп до лични данни, тяхното променяне, загуба, унищожаване и други.

 

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на личните  данни от страна на Дружеството

 

Администраторът на лични данни „Кинг Софт“ ЕООД събира и обработва лични данни с цел осъществяване на своята дейност и предоставяне на услуги (продукти) на своите клиенти при наличие на едно от следните условия по чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679:

 

- Субектът на лични данни е дал съгласие неговите лични данни да бъдат използвани за целите съобразно настоящите правила. 


- Об
работката на личните данни е необходимо условие за изпълнението на договора с „Кинг Софт“ ЕООД, по който субектът е страна, или за предприемане на стъпки преди слючването на договора, които субектът е поискал.

- О
бработването на личните данни е необходимо за целите на легитимните интереси на Кинг Софт“ ЕООД или трето лице, но при условие, че те не противоречат на интересите и основните права и свободи на субекта на данните.

- Обработката на лични данни е нужно условие за изпълнение на законовите задължения, които има „Кинг Софт“ ЕООД. Например, задължения към НАП, МВР, други държавни и общински органи. 

- При сключване на договор с администратора „Кинг Софт“ ЕООД, с регистрирането на потребителски профил в онлайн магазина
https://www.coffeeteahouse.bg, при направата на „Бърза поръчка“, при поръчка чрез имейл или телефон, клиентът (субект на лични данни), приема и се съгласява с общите условия при покупко-продажбите, но и с установените от администратора и закона правила за личните данни.

 

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

 

В качеството си на администратор на лични данни „Кинг Софт“ ЕООД събира и обработва лични данни, които доброволно са предоставени от субектите на лични данни, за целите на осъществянане на своята търговска дейност и предоставяне на стоки и/или услуги на своите клиенти и партньори. По-конкретно тези цели са следните:

 

·      Управление дейността на фирмата.

·      Управление на проекти на фирмата.

·      Сключване на договор с клиента, както и неговото администриране и изпълнение.

·      Регистрация на клиент в онлайн платформата на клиента - https://www.coffeeteahouse.bg (създаване на потребителски профил) и организиране на последващи поръчки и доставки, както и издаване на финансово-счетоводни документи, съпътстващи пратките.

·      Администриране процеса на предоставяне на  търговска информация на клиентите чрез изпращане на информационни съобщения, отнасящи се до търговски предложения, новини и добри практики, участие в събития, обучения и др..

·      Счетоводно обслужване на администратора.

·      Администриране на процеса свързан с изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) за записалите се за абонамента потребители.

·      Провеждане на анкети и проучвания за мнението на потребителите по конкретни теми и въпроси.

При събирането, обработката и съхранението на личните данни администраторът „Кинг Софт“ ЕООД спазва следните принципи:

·      Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

·      Конкретизиране и ограничение на целите, за които се събират лични данни;

·      Максимална съотносимост с целите и минимално количество на  събираните лични данни;

·      Точност и актуалност на личните данни;

·      Ограничаване на срока на съхранение на личните данни, необходими за постигане на целите;

·      Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност при обработването и съхраняването на личните данни;

 

При обработването на лични данни „Кинг Софт“ ЕООД може да обработва и съхранява лични данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

·      За изпълнение на задълженията си към различни институции, в това число НАП, МВР, държавни и общински органи и структури.

·      Протекция и защита на права и законови интереси при възникнали правни спорове с клиенти на фирмата.

 

Лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от администратора „Кинг Софт“ ЕООД

 

1.     Име и фамилия

2.     Електронна поща (email)

3.     Адрес (за целите на доставката)

4.     Телефонен номер

 

·      Администраторът на лични данни „Кинг Софт“ ЕООД не събира, обработва и съхранява друг тип лични данни, освен посочените по-горе.

·      Тези лични данни се отнасят до клиенти физически лица и до физически лица, представляващи клиент юридическо лице.

·      Личните данни се предоставят директно от субектите на лични данни.

·      Администраторът на лични данни „Кинг Софт“ ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с лични данни.

 

За какъв срок се съхраняват личните данни?

 

В процеса на своята бизнес дейност администраторът „Кинг Софт“ ЕООД съхранява получените от своите клиенти лични данни посредством сайта https://www.coffeeteahouse.bg/ за период от 1 година от последното използване на тяхната регистрация.

След изтичането на този период личните данни на съответните потребители се заличават.

Срокът за съхранение на личните данни може да бъде по-дълъг само в следните случаи:

·      Когато данните се използват с цел изпълнение на непогасени договорни задължения между администратора на лични данни „Кинг Софт“ ЕООД и субекта на лични данни – даден клиент.

·      За нуждите на защита на законовите интереси на „Кинг Софт“ ЕООД.

·      Когато действащият към момента Закон изиска от администратора на лични данни, те да бъдат съхранявани за по-дълъг срок от 1 година – в рамките на установените от закона срокове.

 

Предаване и обработка на лични данни от трето лице

 

Администраторът на лични данни „Кинг Софт“ ЕООД може при възникнала за това необходимост или по собствена преценка да предава част или всичките лични данни на даден субект на трети лица.

За това си намерение администраторът „Кинг Софт“ ЕООД  е длъжен незабавно да уведоми субекта на лични данни.

Продължение...